Gizlilik Politikası | INFINITY GYM | 02126603248
INFINITY GYM
Sınırlı Kontenjan İle Sınırsız Fırsatlar
Yıllık Üyeliklerde İndirimler, Kampanyalar ve Etkinlikler Seni Bekliyor
Daha Fazla Bilgi Alın

GİZLİLİK POLİTİKASI

I. GİRİŞ
Fit Gym Spor ve Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. (“Infinity Gym”) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız.

II. AMAÇ VE KAPSAM
KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu Politika’nın amacı; Infinity Gym’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır. Bu Politika, Infinity Gym’in sahibi olduğu ya da Infinity Gym tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

III. KİŞİSEL VERİ
A. Kişisel Veri Tanımı
KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

B. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir. Infinity Gym, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Infinity Gym ve Infinity Gym adına Infinity Gym’e ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Infinity Gym tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Infinity Gym tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenebilir.

C. Infinity Gym Tarafından İşlenen Veriler
Infinity Gym, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Infinity Gym tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir. Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Infinity Gym’in meşru menfaati doğrultusunda, Infinity Gym tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:
(i) Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,
(ii) Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler,
(iii) Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri,
(iv) Infinity Gym ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri,
(v) Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri,
(vi) İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

D. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Infinity Gym, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
(i) Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
(iii) Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması,
(iv) Infinity Gym’e ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
(v) Infinity Gym’in hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
(vi) Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabancı ve kaçak girişlerin önlenmesi,
(vii) Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
(viii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
(ix) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
(x) Talep ve soruların cevaplanması,
(xi) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
(xii) İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
(xiii) İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
(xiv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(xv) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Infinity Gym’in meşru menfaatlerinin korunması.

E. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı Infinity Gym KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Infinity Gym arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s. ) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:
(i) Infinity Gym Grup Şirketleri,
(ii) Infinity Gym’in yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,
(iii) Her nevi resmi merci ve kurumlar,
(iv) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

F. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Infinity Gym, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şubeler ve Infinity Gym’e ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.

G. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Infinity Gym, işbu Politika ve Ek- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Infinity Gym tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen ve saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Belirtilen süreler Infinity Gym tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine ve Ek- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda detayları belirtildiği üzere KVKK’na uygun şekilde Infinity Gym tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

H. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi
KVKK madde 12 çerçevesinde, Infinity Gym, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla,
(i) kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta,
(ii) kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte,
(iii) çalışanlardan ve Infinity Gym adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta,
(iv) kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta,
(v) kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta, (vi) alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkânlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmekte ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.

I. Infinity Gym’in Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler
Infinity Gym;
a. Toplanan tüm kişisel verilerin, KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar.
b. KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan “Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”nü gerek kulüpleri nezdinde gerekse de Infinity Gym’e ait internet sitelerinde yayımladığı Aydınlatma Metinleri aracılığı ile yerine getirir.
c. Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuken gerek duyulduğu takdirde kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde temini ve işlenmesi için “açık rıza” teminini sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturur.
d. İletişim, pazarlama, fırsat bildirimleri ve tanıtım amaçlarıyla; kişisel verilerin KVKK’na uygun temini için gerekli altyapıyı oluşturur ve Şirket bünyesindeki uygulamalarda gerekli revizyonları yapar.
e. İş başvuruları ve işe alım süreçlerinde, kişisel verilerin KVKK’na uygun temin ve muhafazası için gerekli koşulları oluşturarak gerekli tedbirleri alır.
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin Saklama Süreleri” başlıklı maddesi ile Ek-Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda anılan sürelerin hitamı halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Infinity Gym tarafından, hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Infinity Gym, veri güvenliğini temin amacıyla Şirket içi veri erişim yetkilendirmelerinde KVKK’na uygun sınırlamaları getirir, imhası gerekli görülen verilerin imha çalışmalarını yapar.
g. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alır. Veri güvenliği ve güvenli muhafaza adına Şirket içi şifrelendirme politikalarını geliştirerek, mevcut şifrelendirme sistemlerini yapılandırır.
h. Veri sızıntılarının önlenmesi adına gereken Şirket içi tedbirleri, Şirket nezdindeki uygulamalar ve dışarıdan sağlanan destek ürünler ile alır.
i. Temin edilen verilerin niteliğine göre ilgili yasal mevzuata uygun olacak şekilde kanuni saklama sürelerini belirler, Şirket uygulamasında bu sürelere uygun saklama politikalarını geliştirir ve yürürlüğe koyar.
j. İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, Infinity Gym bünyesinde yer alan farklı departmanlarca ve Infinity Gym’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.
k. Verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini periyodik olarak denetler.
l. Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmış olmasına rağmen; üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
m. Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğunu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler.

J. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını en yakın şube adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilen dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.
Infinity Gym veri sahiplerinden usulüne uygun şekilde gelen talepleri en kısa sürede ve her halükarda KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

IV. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER
Infinity Gym sahibi olduğu internet sitelerine, elektronik platformlara, mobil ve dijital uygulamalara veya Infinity Gym tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya erişim sağlanan/kullanılan diğer cihazlara; ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. (kısaca “Çerezler”) Çerezler aracılığı ile kişisel veri de toplanması mümkün olup, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVKK kapsamında Infinity Gym tarafından işlenmesi söz konusu olabilecektir.

V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER
Infinity Gym’e ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Infinity Gym’den bağımsızdır ve Infinity Gym hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

VI. DEĞİŞİKLİKLER
Infinity Gym, KVKK’na bağlı olarak çıkartılacak Yönetmelik maddeleri ve sair mevzuat ışığında ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca nedenlere, muhtelif zamanlarda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda, değişiklik yapma hakkını haizdir. Politika’nın güncel versiyonu Infinity Gym’e ait internet sitelerinde yayınlanacak olup, kullanıcı ve üyelerin internet sitelerinden erişimine açık tutulacaktır.
VII. YÜRÜRLÜK
İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

EK: INFINITY GYM KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

I. TANIMLAR

İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi anlamına gelmektedir.
Periyodik İmha
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade eder.
Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

II. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAMI

İşbu Silme ve İmha Politikası’nın amacı; Infinity Gym’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” veya “KVKK”) uyumlu bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, korunmasını ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve yasal saklama sürelerinin sona ermesi durumunda KVKK ve KVKK’nun ikincil düzenlemesini teşkil eden 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlamak adına yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmak ve Yönetmelik’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktır.
İşbu Silme ve İmha Politikası, Infinity Gym tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin faaliyetlerde uygulanmaktadır. İşbu Silme ve İmha Politikası, KVKK, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e ve kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkin sair mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

III. INFINITY GYM NEZDİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ

Kişisel veriler, Infinity Gym tarafından ancak ilgili mevzuatta belirtilen saklama ve zamanaşımı süreleri dâhilinde ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Buna uygun olarak Infinity Gym, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması hususunda herhangi bir süre ve/veya zamanaşımı süresi olup olmadığını tespit etmekte ve bu sürelere uygun şekilde kişisel verileri saklamaktadır. İlgili mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemesi durumunda, kişisel veriler KVKK’na uygun şekilde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.
Infinity Gym, KVKK’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda ve/veya yasal saklama sürelerinin sona ermesi halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”in 8., 9. ve 10. maddelerine uygun olarak kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek suretiyle imha etmektedir.
Infinity Gym Kanun ve Yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek adına, teknik ve idari anlamda gerekli tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine riayet etmek üzere ilgili birimlerini eğitmekte ve bu hususta gerekli görevlendirmeleri yapmaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HALLER VE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ

1. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller
KVKK ve Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Infinity Gym tarafından re’sen veya talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
i. Kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına ve saklama sürelerine esas teşkil eden sair mevzuat hükümlerinin, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yükümlülüğü ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmesi ve/veya yürürlükten kaldırılması,
ii. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
iii. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen” Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”’nın ortadan kalkması.
iv. Kişisel verilerin işlenmesinin yalnızca “açık rıza” şartına istinaden gerçekleştiği durumlarda, veri sahibinin rızasını geri alması,
v. Veri sahibinin, KVKK’’nun 11. Maddesinin 2/e-f bentlerinde anılan hakları kapsamında, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
vi. Kurul tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda karar verilmesi,
vii. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolması akabinde, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir kanuni şartın mevcut olmaması,

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri
2.1. Genel Olarak
Infinity Gym kişisel verilerin imhasında KVKK’na uygun olarak silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerini kullanmaktadır: i. Silme yöntemi olarak; veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmaktadır.
ii. Yok etme yöntemi olarak; kağıt ortamında bulunan veriler arşiv firması aracılığıyla fiziksel olarak imha edilmektedir.
iii. Anonimleştirme yöntemi olarak ise; bölgesel gizleme işlemi uygulanmakta ve karakter tipli veriler “*” karakteri ile, sayısal tipli veriler ise “1” rakamı ile değiştirilerek anonimleştirilmektedir.

2.2. Özel Olarak
Infinity Gym bünyesinde aşağıda belirtilen 3 (üç) ana kategori altında bulunan kişisel veriler özelinde silme, yok etme ve anonim hale getirilme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.
- Üye Verileri
- Data Kartları
- Çalışan / İş Başvurusu Yapan Aday Verileri

2.2.1. Üye Verileri:
Infinity Gym nezdinde üyeler aday üye, aktif üye ve ayrılmış üye olmak üzere 3 (üç) sınıfa ayrılmaktadır. Aday üyeler de, kendi içinde aktif üye ve pasif üye olmak üzere 2(iki) sınıfa ayrılmakta ve tüm pasif aday üye verileri ve 2 yıldan daha eski aktif aday üye verileri ilgili sistemlerden yok edilmek suretiyle otomatik olarak imha edilmektedir. Yok etme yöntemi olarak, veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmakta ve bu yok etme işlemi verileri azami 4 (dört) - 6 (altı) ayda bir periyodik olarak tekrarlanmaktadır. Aktif üye verileri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan edimlerin ifası adına ve KVKK’nun 5. ve 6. Maddesinde anılan “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’nın mevcudiyeti nedeniyle Infinity Gym ile üye arasındaki tüketici-hizmet sağlayıcı ilişkisi sona erene kadar, yine KVKK’na uygun şekilde gerekli tedbirler alınmak suretiyle tutulmaktadır.
Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin sona ermesi akabinde ise, ilgili mevzuat kapsamında saklanması zorunlu olan kişisel veriler, yine mevzuatta öngörülen süreler ve zamanaşımı süreleri dâhilinde Infinity Gym tarafından KVKK kapsamında gerekli tedbirler alınmak sureti ile saklanmaktadır. Infinity Gym nezdinde saklanması hususunda herhangi bir yasal yükümlülük bulunmayan ve KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde anılan herhangi bir şartın bulunmadığı kişisel veriler ise silme, yok etme ve/veya anonimleştirme yöntemleri uygulanmak suretiyle imha edilmektedir.
Üyeliklerin sona ermesi akabinde veri sahipleri tarafından Infinity Gym’e iletilen, kişisel verilerinin silinmesi hususundaki tüm taleplerde de, ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri boyunca tutulması gereken veriler dışında kalan her türlü kişisel veriler anonimleştirilmekte, özel nitelikli kişisel veriler ise silinmekte veya yok edilmektedir. Anonimleştirme yöntemi olarak, bölgesel gizleme işlemi uygulanmakta ve karakter tipli veriler “*” karakteri ile, sayısal tipli veriler ise “1” rakamı ile değiştirilmektedir. Bu işlem sonucunda ilgili veri, herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmekte ve “kişisel veri” niteliğini kaybetmektedir.
Üyeliği sona ermiş, fakat herhangi bir şekilde verilerinin silinmesi ile ilgili talepte bulunmamış üyelere ait kişisel veriler, yasal saklama süreleri ve zamanaşımı sürelerinin dolması akabinde Infinity Gym tarafından periyodik olarak imha edilmektedir. Mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla, üyelere ait kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin belirlenmesinde 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ön görülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmakta ve anılan veriler işbu Silme Politikasında belirtilen dönemler dahilinde periyodik olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2.2.2. Data Kartları:
Infinity Gym kulüplerinde henüz üyelik sözleşmesi imzalamamış aday üyeler tarafından doldurulan ve bu kişilerin iletişim bilgilerini içeren veri kartları Data Kartları olarak adlandırılmaktadır. Data kartları 1 (bir) yıl boyunca alfabetik ve aylık olarak düzenlenip kulüplerde arşivlenmekte olup, ilgili yılın sonunda ise toplu halde üçüncü taraf arşiv firmasına gönderilmektedir. Bu kapsamda alınan kişisel veriler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kişilerle iletişim kurma amacıyla bu veriler alınmakta olup; veri sahibinin talebi ile ve/veya oluşturulma ve imza tarihi iki yılı aşması halinde fiziki olarak imha edilmektedir.

2.2.3. Çalışan / İş Başvurusu Yapan Aday Verileri:

Kulüplerin büyüme oranında sürekli personel ihtiyacı doğması neticesinde başvuru yoğunluğu oluşmakta olup; daha önce görüşmeye çağırılan ve fakat görüşmesi olumsuz sonuçlanan kişilerin sehven tekrar görüşmeye çağırılmasının önüne geçmek veya yoğun istihdam ihtiyacı doğması halinde tekrar değerlendirmeye alınmak adına özgeçmişler Infinity Gym İnsan Kaynakları Birimi’nde iki yıl süre ile saklanmaktadır. Süresi iki yılı aşmış tüm özgeçmişler Infinity Gym İnsan Kaynakları Birimi tarafından bilgisayarlarından ve ortak klasörlerden yok edilmekte olup; süresi 6 (altı) ayı geçen kâğıt ortamında bulunan iş başvurusu formları da fiziksel olarak tamamen imha edilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN INFINITY GYM PERSONELLERİ BİRİM, UNVAN VE GÖREV TANIMLARI
Kişisel verileri, veri tabanından saklama, silme, imha ve anonimleştirme işlemleriyle ilgili olarak İş Sistemleri Müdürü ve Donanım & Sistem Müdürü sorumlu olacaktır. Bu kişilere ait görev tanımları Infinity Gym tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
İş Sistemleri Müdürü
Departman : Bilgi Teknolojileri
Özet iş tanımı : Şirket stratejileri doğrultusunda yazılım ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve yönetilmesi
Sistem Yöneticisi
Departman : Bilgi Teknolojileri
Özet iş tanımı : Şirket içerisinde kullanılan uygulama ve iş sistemlerinin sorunsuz şekilde çalışması için gerekli alt yapının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması

4. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Üye Kişisel Verileri
- Saklama Süreleri
Sözleşmenin bitiminden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmaktadır.
- İmha Süreleri
Saklama süresinin bitimi üzerine, ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir.

Üye Özel Nitelikli Kişisel Verileri (Sağlık verileri)
- Saklama Süreleri
Sözleşmenin bitiminden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmaktadır.
- İmha Süreleri
Saklama süresinin bitimi üzerine, ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir.

Data Kartları
- Saklama Süreleri
Onayın geçerliliğinin sona ermesini takiben bir yıl
- İmha Süreleri
Oluşturulma ve imza tarihi iki yılı aştığında fiziken imha edilir.

Özgeçmişler
- Saklama Süreleri
İki yıl
- İmha Süreleri
Süresi iki yılı aşan özgeçmişler, bilgisayar ortamında imha edilir. Fiziki özgeçmişler için ise süre 6 aydır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN INFINITY GYM TARAFINDAN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
i. Kulüplerde çalışan üyelik hizmetleri temsilcilerinin üye verilerine erişimleri ilgili yazılım nezdinde sınırlandırılmış olup, bu kapsamda veri güvenliğinin sağlanması adına yazılımdan toplu üye listesi temini yetkileri bulunmamaktadır.
ii. Veri güvenliğinin sağlanması ve yetki sınırlandırması yapılması adına her bir kulüp çalışanının yalnızca kendi çalıştığı kulüp üye verilerine erişimi olacak şekilde erişim yetkileri sınırlandırılmıştır.
iii. Şirket ana serverında, personel erişim yetkileri sınırlandırılmıştır.
iv. Personel bilgisayarları için yeni şifreleme teknikleri getirilmiş olup, periyodik olarak şifre değiştirme zorunluluğu uygulanmaktadır.