Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi | INFINITY GYM | 02126603248
INFINITY GYM
Sınırlı Kontenjan İle Sınırsız Fırsatlar
Yıllık Üyeliklerde İndirimler, Kampanyalar ve Etkinlikler Seni Bekliyor
Daha Fazla Bilgi Alın

ÜYELİK VE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1. MADDE TARAFLAR
1. INFINITY GYM
Ünvanı : Fit Gym Spor ve Sağlık Hiz.Ltd.Şti.
Vergi Dairesi : Zeytinburnu
Vergi Numarası : 1760772133v Mersis No. :
Adres : Sümer Mah. Prf.Dr.Turan Güneş Cd. No:59 Z.Burnu/İST.
Telefon No : +90 212 660 3248
Fax :
E-posta : info@infinitygym.com.tr
Web : www.infinitygym.com.tr
(İşbu Sözleşme’de kısaca “Infinity Gym” olarak anılacaktır)

2. ÜYE
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Adres:
Telefon:
E-posta:

İşbu Sözleşme’ye taraf olmak suretiyle Infinity Gym abonesi/üyesi olma talebinde bulunan şahıs (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır), işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında Infinity Gym tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak Infinity Gym’e vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, abonelik sözleşmesi (“bundan böyle “abonelik” veya “üyelik” olarak anılacaktır) sırasında Infinity Gym’e bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.
ÜYE, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Infinity Gym tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e- posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e- posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Infinity Gym’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Infinity Gym’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e- posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. MADDE SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ
İşbu Abonelik Sözleşmesi’nin konusu, ÜYE’nin Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Infinity Gym üyesi olması akabinde, ÜYE tarafından seçilen spor salonunda Infinity Gym tarafından sunulacak hizmetin şartlarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
İşbu Abonelik Sözleşmesi, 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşme’nin Şekli” başlıklı 5. Maddesi uyarınca “mesafeli satış” yoluyla kurulmuş olup; Tarafların bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli Satış Sözleşmeleri’ne” atıf yapan maddelerinden, 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliğinden ve işbu Sözleşme’nin kurulması adına ÜYE tarafından onaylanan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan hakları saklıdır.

3. MADDE ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI
1. Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak Infinity Gym’tir.
- 1. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. Infinity Gym’in bu hususa ilişkin adlisicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
- 2. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler Infinity Gym’e üye olabilir. ( Oturma/çalışma iznigibi belge talep edilebilir.)
- 3. 16 yaşından küçük kişiler Infinity Gym'e bireysel üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde Infinity Gym üyeliği derhalfesih hakkını haizdir. 16 yaşından küçük aile üyeleri yalnız havuz, grup egzersizleri ve bağımsız eğitmenlerden özel ders hizmeti alabilirler. Fitness alanını kullanmaları yasaktır.16 yaşından büyük, reşit olmayan kişiler Infinity Gym üyeliği hususunda veli ve/veya vasisinin onayı olduğunu kabul etmektedir.
- 4. Infinity Gym ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığınıtehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlilsonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; Infinity Gym üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sonaerdirme hakkını haizdir.
- 5. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kulüp içerisindeki tüm kurallara ve Kulüpten Faydalanma Kuralları'na uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Infinity Gym tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.
2. ÜYE, Infinity Gym üyeliğini yalnızca online olarak Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerindenbaşlatabilecektir. Üyelik talebinde bulunan kişi Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden üyeolmak istediği kulüp veya kulüpleri ve taahhüt tiplerini seçecek ve Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik işlemleri başlatılabilecektir.
3. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen Infinity Gym web sitesi üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir. 4. Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu AbonelikSözleşmesi’ni ve Kulüpten Faydalanma Kurallarını kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı okuduğunu, anladığını ve bu suretle kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

4. MADDE ÜYELİK HİZMETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÜYELİK BEDELİ
1. Infinity Gym tarafından sunulan üyelik hizmetleri belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanunun 52/4. maddesi uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır. Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden gerçekleştirdiği üyelik işlemlerinde, Taahhütlü Üyelik Tipleri’nden herhangi birisini seçen ÜYE’nin Infinity Gym Abonelik Sözleşmesi Taahhütname Eki’nden doğan hak ve yükümlülükleri bakidir.
2. Infinity Gym Online Üyelik Portalı’nda yer alan Aylık Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbuSözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ay düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Aylık Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus Infinity Gym’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecek olup; ÜYE’nin Aylık Üyelik Bedeli’nde yaşanan değişiklik nedeni ile kanun ve sair mevzuattan doğan hakları saklıdır.
3. Gerçekleştirilen üyelik işleminde ÜYE’nin kredi kartından bir defaya mahsus olmak üzere 4.4 Madde’de bulunan tabloda belirtilen tutarda Katılım Bedeli ve Hizmet Bedeli tahsil edilir. ÜYE, 6502 Sayılı kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde detaylı şekilde yer verilen cayma hakkının kullanılması hali dışında, Kulübe Katılım Ücreti’nin ve Hizmet Bedeli adı altında alınan bedelin hiçbir suretle kendisine iade edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Kulüp Adı: INFINITY GYM
Taahhüt Tipi/Taahhüt Süresi :
Katılım Bedeli :
Üyelik Bedeli/ Toplam Peşin Üyelik Bedeli (Tüm vergiler dahil toplam fyatı) : Hizmet Bedeli :
Üyelik Başlangıç Tarihi :
Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder.
5. ÜYE tarafından seçilen taahhüt tipi/süresine ve kulübe göre hesaplanan üyelik bedeli üyelik sırasında Infinity Gym Online Üyelik Portalı’nda üyeye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli, varsa Kulübe Katılım Bedeli’ni ve Infinity Gym’in sunmuş olduğu ücretli hizmetlere ilişkin bedelleri ödemek zorundadır. 6. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini ve ödeme esnasında Infinity Gym sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağınıbildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Taahhüt Tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli, Kulübe Katılım Ücreti ve ücrete tabi hizmet bedelleri Infinity Gym tarafından belirlenir. Infinity Gym işbu Taahhüt Tipleri’ni, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni, Kulübe Katılım Bedeli’ni ve ücrete tabi hizmet bedellerini öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin bu bedellerde yaşanan değişiklik nedeni ile kanundan doğan hakları saklıdır.
8. İlgili spor kulübünde bulunan ekipmanların kullanımı dışında Infinity Gym tarafından sunulan diğer tüm hizmetler ücretli olarak verilecektir. Infinity Gym’in işbu maddede belirtilen ücrete tabihizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler Infinity Gym’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle Infinity Gym tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, üye olunan kulübe göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.
9. Açık olan kulüpler için, ÜYE işbu Sözleşme tarihi itibari ile hizmetten faydalanabilecektir. Ön satışta olan kulüpler için, Sözleşme konusu hizmet, ilgili kulübün açılış tarihi itibari ile sunulacaktır.

AİLE ÜYELİĞİ
Aile Üyeliği, üyenin eşi ve 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) olan çocuğunu kapsar. Aile üyeliği, Üyenin çocuklarının Tesis’ten yararlanmalarına olanak tanınan üyelik tipidir. 11 ile 16 yaşında arasında olan çocuklar bireysel üyelik yıllık servis ücretinin %50 sini ödeyerek tesisten faydalabilirler.16 yaşını doldurmuş kişiler bireysel üyelik ücretinin tamamını ödemek suretiyle tesisten faydalanabilirler. Aile üyelik tipinde tüm üyelik işlemleri sözleşmede ismi geçen aile bireyleri ile birlikte gerçekleştirilir.

5. MADDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Infinity Gym’in Hak ve Yükümlülükleri
- 1. Infinity Gym’in yükümlülüğü Infinity Gym bünyesindeki tüm ekipmanları, arıza ve periyodik bakım halleri dışında düzgün ve çalışır bir vaziyette üyelerin kullanımına sunmak olup; Infinity Gym’in kusuru nedenlerle işbu maddeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ÜYE’nin 6502 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinden doğanhakları saklıdır.
- 2. Infinity Gym; gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmakzorunda kalmaksızın, kulüp içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Bu süreçte kulübün kapalı kalması halinde üyelik süresi kulübün kapalı kaldığı süre kadar uzatılır.
- 3. Infinity Gym; tesis içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva,organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü 3. kişilere kiralayıp kullandırabilir.
- 4. Infinity Gym bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmensayısı ile yeterliliği Infinity Gym’in takdirindedir.
- 5. Infinity Gym; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak (daha önceden Infinity Gym üyesi olup olmadığına bakılmaksızın) reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkınasahiptir.
- 6. Infinity Gym, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibikendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde kulübün açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar Infinity Gym‘i geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Mücbir sebep durumunda ÜYE’nin Sözleşme’nin 9.1. maddesinden doğan hakkı saklıdır.
- 7. Infinity Gym; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerinde kulübün açılış kapanış saatlerindetek tarafı olarak değişiklik, kısaltmalar ve kapatma yapabilir. - 8. Infinity Gym eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini veücrete tabi hizmetlerin saatlerini belirler. Bu hususlardaki değişiklikler Infinity Gym tarafından Infinity Gym’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilecek olup, ÜYE tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmaması hususunda Infinity Gym’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:
ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder; 1. ÜYE, Infinity Gym bünyesinde yer alan birim ve hizmetlerden; Infinity Gym tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile Infinity Gym tarafından belirlenecek saatler içinde faydalanabilecektir. Infinity Gym’in alışveriş merkezi içinde yeralması halinde, aksi Infinity Gym tarafından belirtilmedikçe alışveriş merkezi tarafından belirlenen çalışma saatleri Infinity Gym’in çalışma saatleri olup; ÜYE bu çalışma saatlerine riayet edecektir. 2. Birim ve verilen hizmetler, üye olunan Infinity Gym kulübüne göre farklılık gösterebilir.ÜYE, seçmiş olduğu kulübün verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, üye olduğu kulübün açılış-kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. 3. Infinity Gym’in kusurlu olduğu haller dışında üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü Infinity Gym’in cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu durumlarda Infinity Gym ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
4. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Infinity Gym tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek Infinity Gym’e ibraz edecektir.
5. ÜYE; kullanmakta olduğu kulübün ve bu kulübün alışveriş merkezi içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi içinde, gerekse kulüp içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ye ait olup; bu durumda Infinity Gym’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.
6. ÜYE; kendisine verilen kulübe giriş kodunu (şifre), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde Infinity Gym’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü şifre ve ekipmanı Infinity Gym’ e aynen iade edecektir.
7. ÜYE; Infinity Gym bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle Infinity Gym’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
8. ÜYE, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti sebebiyle bu alanlarda kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Infinity Gym sorumlu tutulamaz.
9. ÜYE, tesise hiçbir suretle Cumartesi ve Pazar günleri olan aile günleri dışında 16 (on altı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. Infinity Gym ve kulüp personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
10. ÜYE, üyelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
11. ÜYE, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.
12. ÜYE, Spor Salonu’nda hizmet veren bağımsız eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere ilişkin ücretleri bizzat Bağımsız Eğitmen’e ödeyeceğini, Bağımsız Eğitmen tarafından verilen özel derslere ilişkin Infinity Gym’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının Bağımsız Eğitmen olduğunu ve bu nedenlerle Infinity Gym’in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
13. Infinity Gym’in işbu Sözleşme’nin 5.1.i. maddesinde anılan yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle hizmeti ayıplı ifa etmesi halinde ÜYE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesinden doğan seçimlik haklarını kullanma hakkını haizdir.

6. MADDE ÜYELİĞİN DONDURULMASI
1. Üyelik Dondurma İşlemi, 1 (bir) yıllık üyelik süresi içerisinde en az 1 (bir) ve toplamda en fazla 3 (üç) ay için gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi aylık olarak yapılmakta olup; günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir. İlk ay dondurmalar ücretsizdir, 2. ve 3. ay dondurmalarında Infinity Gym tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek ve ilgili dönemde geçerliolan Üyelik Dondurma Ücreti’ni ödemekle yükümlüdür. Infinity Gym’in işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, Infinity Gym’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.
2. Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin Infinity Gym tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.
3. Üyelik Dondurma talebinin Infinity Gym’e ulaştırılması ile birlikte, talebin Infinity Gym’e ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile Infinity Gym tarafından üyelik dondurulur.
4. Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, Infinity Gym hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık Infinity Gym tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca Aylık Üyelik Ücreti’ne ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.
5. Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden gerekli işlemleri yapmak ve içinde bulunulan ay için hesaplanan bakiye günlere ilişkin üyelik bedelini ödemek suretiyle ilgili ay için dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.
6. ÜYE tarafından talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi veya ÜYE tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya azami Üyelik Dondurma süresi olan 2 (iki) aylık sürenin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut aylık üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.

7. MADDE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ
İşbu belirsiz süreli abonelik sözleşmesi ÜYE tarafından Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek ve niteliği gereği Tarafar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
1. ÜYE TARAFINDAN
- 1. ÜYE, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ilk 30 gün içerisinde ilk aya ilişkin standart üyelik tutarını ödeyerek üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, Infinity Gym’in Sözleşme’nin 1. Maddesine belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim ile üyelik iptal talebini Infinity Gym’e iletebilecektir. ÜYE’nin işbu maddede anılan şekilde üyelik iptal talebini Infinity Gym’e iletmesini takiben iptal veiade prosedürü Infinity Gym tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.
- 2. Infinity Gym tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında sisteme kaydetmiş olduğu kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin taleplerin Infinity Gym tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 3. Üyeliğin iptal edilmesinden sonra ÜYE’nin Infinity Gym 'e tekrardan üye olması halinde,ÜYE yeni üyeliğin başlangıç tarihindeki güncel Kulübe Katılım Ücreti’ni ve üyelik bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır.
2. Infinity Gym TARAFINDAN
- 1. Infinity Gym herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşme ve Abonelik Sözleşmesi Taahhütname Eki’ne göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.
- 2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi 1. ÜYE’nin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin Infinity Gym’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, kısıtlı üye (“Kısıtlı Üye”) durumuna düşer. Infinity Gym tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.
3. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde Infinity Gym tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; Infinity Gym tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelecektir. ÜYE, Kısıtlı Üye durumunda olduğu zaman zarfında ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, Infinity Gym’in Abonelik Sözleşmesi’ni fesihhakkının yanı sıra ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak dâhil her türlü yasal hakkı saklıdır.
3. ÜYE’nin işbu sözleşme ve ekleri ile kullanmaya başladığı hizmet dışında Tesis’te bulunan başka üyelik tiplerine özgü hizmetlerden yararlanamaz. Satın almış olduğu üyelik tipi dışında başka hizmetlerden de yararlandığının anlaşılması durumunda Infinity Gym’in sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

8. MADDE KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
ÜYE, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya abonelik/üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Infinity Gym’e verdiği tüm kişisel bilgilerinin, sağlık geçmişi bilgilerinin, üyelik süresince yapılacak vücut analizleri ve diğer ölçümler sırasında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin (sağlık testi, vücut kas-yağ analizi, boy ve kilo bilgileri v.b.), kulübe giriş çıkışın ve güvenliğin sağlanması amacıyla temin edilen el/avuç/parmak izi bilgilerinin, Üyelik Bedeli’nin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Infinity Gym tarafından ve Infinity Gym’in ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Infinity Gym tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. MADDE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
1. Infinity Gym’in veya üye olunan kulübün çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veyadaimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve Infinity Gym 'in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Infinity Gym sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda Infinity Gym’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Infinity Gym tazminat ödemeksizin ve ÜYE’ye mücbir sebep nedeniile kulüpten faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Abonelik Sözleşmesi’ni feshedebilir, üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir ya da ÜYE’ye üyeliğin gerçekleştirildiği spor kulübü ile aynı koşullara sahip başka bir Infinity Gym spor kulübünden faydalanma hakkı da sağlayabilir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devamedileceğine Infinity Gym karar verir.
2. ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Infinity Gym’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, üyelik kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Üye e-posta adres değişikliğini yazılı olarak veya web sitesi üzerinden Infinity Gym’e bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese ve e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. Infinity Gym ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek tarafı olarak devredebilir. İşbu Sözleşme’den Hancross Turizm Tesisler İşletmeciliği A.Ş. lehine doğan / doğacak alacaklar Bankası A.Ş.’ye temliklidir.
5. Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. Infinity Gym bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.
6. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. ÜYE, işbu Abonelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemeleri’ne veya Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapabilecektir.

10. MADDE INFINITY GYM FAYDALANMA
KURALLARI KONU VE AMAÇ
Infinity Gym Faydalanma Kuralları, Infinity Gym ile ÜYE arasındaki ilişkiler ile Infinity Gym’in çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Faydalanma kuralları ile Infinity Gym’in faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, Infinity Gym bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

KULLANIM PROSEDÜRLERİ GENEL KOŞULLAR
ÜYE’nin Infinity Gym aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Infinity Gym sorumlu tutulamaz. ÜYE, tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden Infinity Gym 'in, Infinity Gym’in çalışanlarının veya Infinity Gymyönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, Infinity Gym ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, Infinity Gym içerisinde yoğunluk olabileceğini, Infinity Gym’in bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE Infinity Gym içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin Infinity Gym 'de yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde Infinity Gym’in ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, belirlenmiş sınırlı süreyi aşan otopark kullanımlarında ve tesisi ziyareti haricindeki otoparktan faydalandığı durumlarda geçerli olan otopark ücretini ödemekle yükümlüdür. Infinity Gym, otopark ücretini önceden yapılacak bildirim veya duyuru ile değiştirme yetkisine sahiptir. ÜYE, kişiye özel dersler için işbu Sözleşme’de belirtilen web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırmalıdır. ÜYE; Infinity Gym bünyesindeki ücretli hizmetler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, saat 11:00 ve sonrasındaki rezervasyonlar için rezervasyon saatinden 4 (dört) saat öncesine kadar, saat 11:00’e kadar olan rezervasyonlar içinse bir önceki gün kulüp kapanış saatine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı hizmeti almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Infinity Gym 'e ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır. ÜYE’nin Infinity Gym içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır. ÜYE’nin kendi hizmetinde çalışan özel korumaları, yardımcıları ve şoförleri Infinity Gym 'e giremez ve tesisi kullanamaz ÜYE, Infinity Gym 'in bütün ekipmanlarını kullanırken işbu Faydalanma Kuralları'nda belirtilen kullanım prosedürlerine uymak zorundadır. Infinity Gym 'te bütün birimlerde üyelerin hijyeni, sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlanan Faydalanma Kuralları'nda belirtilen prosedür ve kullanım kurallarına uyulması zorunludur. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır. Infinity Gym 'e hayvan ile girilmesi yasaktır.

FITNESS & CARDIO SALONU & HAVUZ & BAHÇEALANLARI PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR
Infinity Gym, eğitmenlerin çalışma saatlerinde önceden yapacağı Abonelik Sözleşmesinde belirtilen usule göre bir bildirim veya duyuru ile tek yanlı olarak değişiklikler yapabilir.
ÜYE, fitness&cardio salonunda antrenmanına başlamadan önceki 2 (iki) saat içerisinde yemek yememelidir.
ÜYE, koşu bandı, bisiklet gibi cardio cihazlarla uyumlu kulaklık ve nabız ölçen bantları/ ekipmanları kendileri teminle mükelleftir. Infinity Gym’in bunları üyelere temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
ÜYE, fitness&cardio salonunda ilk defa çalışmaya başlıyorsa, başlangıçta ve takip eden her 2 (iki) ayda 1 (bir) vücut profil analizi yaptırması tavsiye edilir.
ÜYE, fitness ve personal coach'ların verdiği program dahilinde çalışmaya azami dikkat göstermelidir.
ÜYE programı dahilinde olmayan bir egzersizi yapmadan veya programında olmayan bir ekipmanı kullanmadan evvel mutlaka yardım istemelidir.
ÜYE, fitness salonunda yüksek ağırlıklar ile çalışmadan önce eğitmenden yardım istemelidir. ÜYE emniyet için bar ile yapacağı egzersizlerde ağırlıkların sonuna mutlaka pin takmalıdır.
ÜYE, fitness salonunda set aralarında dinlenirken, diğer üyelerin de ekipmanları kullanmalarına izin vermelidir.
ÜYE, çalışma sırasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır.
ÜYE, fitness&cardio salonunda egzersizi bittikten sonra esnetme hareketlerini yapmayı unutmamalıdır.
ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermesi esastır.
ÜYE, cardio çalışmalarında fitness ve personal coach'lar tarafından verilen programın ve nabız aralıklarının dışına çıkmamalıdır.
ÜYE, egzersiz süresince cardio ekipmanlarının üzerinde bulunan nabız sensörlerinden her iki eliyle tutarak veya nabız bandı kullanarak nabız kontrolü yapmalıdır. ÜYE, cardio ekipmanlarını kullandıktan sonra kağıt havlu ve dezenfektan ile ıslanan bölgeleri kurulamalıdır.
ÜYE, fitness&cardio alanında eşofman ve yumuşak tabanlı spor ayakkabı giymelidir.
Fitness&cardio salonunun içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması yasaktır.
ÜYE’nin çalışmaya başlamadan önce duş alması gerekmektedir.
Fitness&cardio salonu içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi yasaktır. Fitness&cardio salonunda cep telefonu kullanılması kesinlikle yasaktır.
Fitness ekipmanlarında çalışırken antrenman havlusu kullanılması gerekmektedir. Fitness&cardio alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikelidir.
Cardio çalışmasının son 3-5 dakikasında ÜYE tempo ve hızını kademeli olarak düşürerek egzersizini sonlandırmalıdır.
ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini hemen durdurmalıdır. Çalışma tamamlandıktan sonra serbest ağırlıklar ve bar üzerindeki plakalar yerlerine bırakılmalıdır.
Fitness&cardio alanında özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından kulüp sorumlu tutulamaz. ÜYE dışarıdan kişisel koç getirip veya kişisel koçunu üye yapıp özel koçu ile Infinity Gym içinde hiçbir alanda bire bir çalışma yapamaz.
GRUP DERSLERİ PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR
Infinity Gym grup derslerinde önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile salon, eğitmen ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Aylık grup ders programında özel olarak belirtilen dersler kontenjanlıdır, diğer grup dersleri stüdyonun büyüklüğü ile orantılı olarak kontenjanlıdır.
Sağlık ile ilgili bir problemi olan ÜYE, dersler başlamadan önce grup dersleri eğitmeni ile görüşmeli ve kontrolden geçmelidir. Eğitmen, diğer üyeleri rahatsız eden herhangi bir üyeyi spor alanından derhal çıkartabilir. Stüdyolar grup dersleri ve aktiviteler esnasında hizmet vermekte olup, bu saatler Infinity Gym kulüpleri arasında değişiklik gösterebilecektir. Grup derslerine katılmak isteyen üyeler, ders başlangıç saatinden 5 dakika öncesinde stüdyodaki yerlerini almalıdırlar. Grup derslerine ders başladıktan 10 dakika sonra girmek ve derse katılmak yasaktır. Grup derslerine katılan üyelerimiz antrenman havlusu kullanmalıdırlar. Grup derslerinden önceki 2 saat içerisinde kesinlikle yemek yenmemelidir. Grup dersleri öncesinde yer tutmak yasaktır. Grup derslerinde eğitmenin verdiği programın dışına çıkılamaz. ÜYE, grup derslerine eşofman ve ayakkabı giymelidir. Grup dersleri sırasında kullanılan ekipmanların dersten sonra üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir. Grup dersleri stüdyosu içinde buluna klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması yasaktır. Grup dersleri stüdyosunda cep telefonu kullanılması yasaktır. ÜYE, grup dersleri esnasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır. Stüdyolarda özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Infinity Gym sorumlu tutulamaz.

SOYUNMA ODASI PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR
Soyunma odaları hafta içi 07:00-23:00 - hafta sonu 08:00-21:30 arasında hizmet vermektedir. Saatler kulübe göre değişiklikler gösterebilir. Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üyenin tek dolap kullanım hakkı vardır. Üyelerimiz, tüm eşyalarını dolap içine koymalı, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir eşya asmamalı ve dolaplarını kilitlemelidirler. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır. Dolap içindeki cep telefonları sessiz konumda bırakılmalıdır.
Günlük dolaplar kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. Infinity Gym, hijyen ve güvenlik nedenleri ile "herhangi bir zamanda" ve özellikle gün sonunda kilitli dolapların şifrelerini görevli yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından kulüp sorumlu tutulamaz.
Soyunma odalarında görüntü/ses kaydı yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta bulunanların tespiti halinde, Infinity Gym tarafından her türlü hak saklı tutulmak kaydı ile üyelik feshi hükümleri uygulanabilecektir.
ÜYE, kulüp içerisinde gerçekleştirilen görüntü/ses kaydının sonuçlarından Infinity Gym ‘in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Infinity Gym sorumlu tutulamaz. Soyunma odasında soyunup-giyinme süresi hariç çıplak gezilmesi yasaktır.

VÜCUT PROFİLİ ÖLÇÜM MERKEZİ PROSEDÜRLER + KULLANIM
ÜYE, vücut ölçümü, beslenme ve diyet danışmanlığından yararlanmak istediği takdirde fitness eğitmenlerinden bilgi alabilir. Yağ, kas ve kemik ölçümü kulüp içerisinde bulunan ölçüm aletleri ile yapılacaktır. Tüm ölçümler ücrete tabiidir.

INFINITY GYM'DEN FAYDALANMA KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ
İşbu Faydalanma Kuralları maddelerinde Infinity Gym; önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikleri yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir.

HAVUZ KULLANIMI
Havuz içinde ve çevresinde fotoğraf çekimi yasaktır.
Havuz ve çevresinde her türlü yiyecek içecek, alkol, tütün ve mamullerinin kullanımı yasaktır.
Antrenman kulvarlarını yüzme bilen ve düzenli olarak gidiş-dönüş yapan (antrenman yapan kişiler) kullanabilir. Bu kulvarlarda yüzerken sağdan gidiş ve sağdan dönüş yapılması gereklidir.
Kulvarın üzerine oturmayınız, bastırmayınız.
Havuza her giriş öncesi duş almak zorunludur. Duşlarda şampuan, sabun vb. malzeme kullanılamaz.
Bonesiz havuza girmek yasaktır. Gözlük kullanımı kişinin tercihine bırakılmıştır.
Havuza tükürmek veya ağızdan su püskürtmek yasaktır.
Havuza idrar yapılması yasaktır. (Renklendirici kimyasal kullanılmaktadır.) Tespiti durumunda üyelik koşulsuz iptal edilecektir.
Havuz kullanımına uygun olmayan kumaştan üretilen giysiler (basketbol şortu vb.) havuzda kullanılamaz. Kullanıcılar polyester bileşenli mayo veya haşema giymek zorundadır.
Diz hizasının altında olan mayoların kullanılması yasaktır.
Açık yarası, kesiği veya deri enfeksiyonu olanlar havuzu kullanmayacaklardır.
Tuvalet eğitimi almamış çocukların havuzu kullanımı yasaktır.
Tesisin genel hijyen ve temizliğini korumak için hijyenik çözümlere (galoş vs.) uyulması zorunludur. Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girilmesi yasaktır.
Yüzme bilmeyenler antrenör eşliğinde havuza girebilirler.
Velisi olmaksızın 12 yaşın altında olan çocuklar havuza giremezler.
Havuz çevresinde koşmak, şakalaşmak veya çevreyi rahatsız edecek hareketlerde bulunmak yasaktır.
25m’yi dinlenerek yüzmek isteyen kullanıcılar kenar kulvarları kullanmak zorundadır.
Kullanıcılar havuza atlayarak ya da koşarak giremezler.
Topluluklar ve takımlar havuz kurallarına ve görevli personelin yönlendirme ve uyarılarına uymak zorundadır.
Havuz dâhilinde kolluk, simit deniz yatağı vb. cisimlerin kullanılamaz.

11. MADDE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER
İşbu Sözleşme uyarınca, Infinity Gym’e bildirmiş olduğum her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin 3. Şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin 3. Şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğimi, Infinity Gym tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmem durumunda info@goldsgym.com.tr adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle mail ve/ veya SMS gönderim işlemini iptal edebileceğim hususunda Infinity Gym tarafından bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

12. MADDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan Taraflar arasında çıkacak tüm uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. MADDE SÖZLEŞMEYE DAİR SON HÜKÜMLER
1. ÜYE, Infinity Gym üyeliğini yalnızca online olarak Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden başlatabilecektir. Üyelik talebinde bulunan kişi Infinity Gym Online Üyelik Portalı üzerinden üyeolmak istediği kulüp veya kulüpleri ve taahhüt tiplerini seçecek ve Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik işlemleri başlatılacaktır. İşbu sözleşme üyelik işlemlerinin başlatılması ile yürürlüğe girecektir.
2. ÜYE, Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi’nin tamamını ve eklerini okuduğunu, tüm maddelerini anladığını, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.